Regulamin Hufca Rycerstwa Opatowskiego

Bractwo tworzą osoby, które tradycje średniowiecza kultywować pragną zarówno w sposób zewnętrzny, jak i przez wprowadzanie ideałów w życie. Bractwo to nie jest tylko zabawa, jak maluczcy rozumem sądzą, ale także życie, obowiązki, praca i poświęcenie. Nie jest też dla każdego. Kto szuka u nas zabaw z mieczem, popisów, hulanek, miejsca swego tu nie znajdzie.

 


1.       Członkowie i kandydaci

 

Członkiem bractwa może zostać osoba, która ukończyła 14 rok życia (za zgodą rodzica bądź prawnego opiekuna), jednak Rada Starszych może ten wiek zmniejszyć.

 

1.    Każdy kandydat na członka Bractwa jest zobowiązany do określenia profesji jaką zamierza wykonywać.

 

2.    Każdy nowo przyjęty odbywa staż, trwający 6 miesięcy. Staż może ulec skróceniu lub przedłużeniu w zależności od zaangażowania nowicjusza w działalność Bractwa.

 

3.    Każdy nowo przyjęty ma obowiązek w czasie 5 miesięcy od daty przyjęcia w szeregi Bractwa skompletować sobie podstawowy strój.

 

4.    Decyzję o przedłużeniu lub skróceniu nowicjatu podejmuje Rada Starszych, która analizuje przebieg działalności nowicjusza w Bractwie.

2.       Staż

Kandydat pragnący przystąpić do Bractwa podpisuje deklarację. Niezbędnym warunkiem członkostwa jest głębokie zainteresowanie epoką średniowiecza oraz chęć pogłębiania posiadanej na ten temat wiedzy. Podczas stażu Kandydat zapoznaje się z regulaminem bractwa i w pełni go akceptuje, studiuje literaturę dotyczącą okresu odtwarzanego przez bractwo, aktywnie i systematycznie uczestniczy w spotkaniach zdobywając umiejętności, podejmuje decyzję dotyczącą swego miejsca w bractwie

 

 

(sekcja, stan), wykonuje lub zdobywa kolejne elementy stroju. Osoby niepełnoletnie dostarczają Radzie Starszych pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na uczestnictwo
w spotkaniach i treningach Bractwa. Staż Kandydata trwa sześć miesięcy.

 

3.       Rada Starszych

Radę starszych wyłania się spośród najbardziej doświadczonych i jednocześnie najstarszych wiekiem zawodników. Jej celem jest orzekanie w istotnych sprawach Bractwa

Rada Starszych składa się z pięciu pierwszych członków bractwa i dowódców sekcji. Decydujący głos należy do pięciu pierwszych członków bractwa. Oni decydują o awansach, rozstrzygają spory.

 

4.       Sekcje

Bractwo dzieli się na sekcje, którymi zarządzają dowódcy sekcji wybrani przez członków poszczególnych sekcji, oraz zaakceptowani przez Radę Starszych. Dowódcy poszczególnych sekcji maja równe prawa i obowiązki wobec wszystkich członków i kandydatów bractwa. Dowódcą sekcji może być osoba pełnoletnia.

 

5.       Hierarchia

Hierarchia bractwa jest następująca:

-        Kandydat, Kandydatka, (okres stażu).

 

-        Giermek, Służebna, (minimum stroju cywilnego, regularne uczestnictwo w treningach).

-        Brat, Siostra, (co najmniej dwa wyjazdy poza siedzibę Bractwa, doskonalenie umiejętności, nienaganne zachowanie).

-        Rycerz, Dwórka (wysokie umiejętności bojowe, taneczne, wysoki poziom wiedzy, czynny udział w wyjazdach, turniejach, pokazach, godne zachowanie, pomaganie młodszym i Kandydatom, przysparzanie sławy Bractwu, sześciomiesięczny staż w bractwie).

 

Bractwo w mediach reprezentują członkowie Rady Starszych, jako osoby najbardziej zaznajomione ze sprawami organizacji.

 

W czasie pokazów i walk należy zachowywać najdalej idące zasady bezpieczeństwa. Członkowie i kandydaci zobowiązani są do koleżeńskiego zachowania wobec wszystkich uczestników pokazów i turniejów. Młodsi stażem i wiekiem powinni okazywać posłuszeństwo starszym, ci zaś zobowiązani są do niesienia wszelkiej pomocy i nie nadużywania należnego im szacunku.

Uczestnictwo osób niepełnoletnich w pokazach i turniejach poza granicami naszego miasta może odbywać się jedynie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.            O innym postępowaniu w sprawie nieletnich każdorazowo decyduje Rada Starszych.

 

6.       Prawa i obowiązki

1.    Każdy członek Bractwa ma obowiązek:

-        poszanowania herbu i barw Bractwa oraz godności pozostałych braci,

 

-        przestrzegania regulaminu wewnętrznego,

-        godnego reprezentowania Bractwa zarówno podczas pokazów, turniejów, inscenizacji i innych imprez historycznych, jak i w życiu prywatnym,

-        uczestniczenia w działalności Bractwa i brania udziału w jego zebraniach,

-        opłacania ewentualnych składek członkowskich,

-        posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu łucznictwa, tańców dawnych oraz dawnych gier i zabaw w stopniu wystarczającym do prowadzenia pokazów historycznych,

-        kultywowania tradycji wspólnego biesiadowania i śpiewania dawnych pieśni,

-        przyjęcia co najmniej 1 profesji z następujących grup: zbrojni, tancerze, łucznicy. Dodatkowo, każdy członek Bractwa może wykonywać również inną, dowolną profesję z powyższych grup lub spoza nich, jednak opartą na zajęciach wykonywanych w odtwarzanej epoce,

-        posiadania odpowiedniego dla wykonywanej profesji stroju i rynsztunku, rozwijania swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy w zakresie swej profesji i dzielenia się ową wiedzą z pozostałymi członkami Bractwa i widzami pokazów historycznych.

 

 

2.    Pełnia praw członkowskich w Bractwie obejmuje:

-        udział w podejmowanych przez Bractwo decyzjach poprzez prawo zabierania głosu podczas obrad,

-        prawo udziału w głosowaniach i ankietach zarządzanych przez Radę Starszych,

-        prawo do pełnienia w Bractwie wyznaczonej funkcji kapitulnej lub administracyjnej,

-        prawo do wprowadzania nowicjuszy w szeregi Bractwa i sprawowania nad nimi opieki,

-        prawo do pełnego, samodzielnego uczestnictwa i reprezentowania Bractwa na imprezach historycznych.

 

 

3.    Każdy nowicjusz ma, poza powyższymi, obowiązek posłuszeństwa wobec Rady Starszych, swojej osoby wprowadzającej i wszystkich pełnoprawnych członków Bractwa.

 

 

 

4.    Nowicjusz posiada głos doradczy w obradach Bractwa. Ma on prawo uczestnictwa w imprezach historycznych i reprezentowania Bractwa za zgodą osoby wprowadzającej i Rady Starszych.

 5.    Osoba zawieszona w prawach członkowskich czasowo nie uczestniczy w działalności Bractwa. Zawieszenie członka Bractwa następuje na wniosek zainteresowanego lub decyzją Rady Starszych na czas określony, nie dłuższy niż 2 miesiące z możliwością jednokrotnego przedłużenia na czas nieprzekraczający łącznie 4 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach Rada Starszych może zezwolić na dalsze wydłużenie okresu zawieszenia.6.    Osoba zawieszona w prawach członka Bractwa ma obowiązek poszanowania herbu i barw Bractwa oraz godności pozostałych braci. Pozostałe obowiązki należne członkom Bractwa czasowo nie dotyczą zawieszonych.

 

7.       Obrady

 

1.    Udział w zebraniach Bractwa jest obowiązkowy.

 

2.    Zebrania są zwoływane przez Radę Starszych za pomocą informacji na forum internetowym, powiadomienia członków Bractwa osobiście, drogą telefoniczną, e-mailową lub inną. Tak przekazana informacja o zebraniu ma charakter wiążący.

 

3.    O ewentualnej nieobecności na zebraniu członek Bractwa winien uprzedzić osobę je organizującą. W wypadku nieusprawiedliwionej nieobecności głos osoby nieobecnej nie będzie brany pod uwagę podczas obrad. W razie rażącej niesubordynacji Rada Starszych ma prawo udzielić upomnienia lub nagany.

 

4.    Obrady Bractwa odbywają się w sposób zhierarchizowany. O przydzieleniu prawa głosu decyduje Przewodniczący Rady Starszych.

 

 

 

 

5.    Wszystkie uchwały będą zakończone głosowaniem członków bractwa.

 

6.    Podczas oficjalnej części obrad Bractwa obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.

 

 

8.       Dobrym Obyczaju

 

1.    Na oficjalnych zebraniach wszyscy członkowie Bractwa zwracają się do członków Rady Starszych ich tytułami funkcyjnymi.

 

2.    Jeżeli ktoś z członków Bractwa zachowa się na oficjalnym turnieju niezgodnie z Regułą Rycerską albo ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania, otrzyma naganę lub karę.

 

3.    Członek Bractwa może zaprosić na wyjazd bracki gościa po uprzednim przedstawieniu go członkom Bractwa na zebraniu i za ich zgodą. Osoba zapraszająca gościa jest odpowiedzialna za jego strój i wyposażenie oraz zachowanie podczas imprezy. Każdy kolejny wyjazd gościa na imprezy brackie odbywa się za zgodą członków Bractwa.

 

9.       Ubiór i Rynsztunek

 

1.    Ubiór każdego członka Bractwa winien być oparty na wzorcach historycznych, wykonany na podstawie wykrojów i z materiałów z odtwarzanej epoki, ewentualnie z domieszką materiałów sztucznych, spójny historycznie i dopasowany do odgrywanej pozycji społecznej i wykonywanej profesji.

 

2.    Każdy członek Bractwa ma obowiązek posiadać podstawowy strój powszedni i sprzęt obozowy:

-        kobiety: giezło, suknia spodnia, nogawice, buty, nakrycie głowy, pasek, naczynia, sztućce, sakwa/kaletka/mieszek, torba;

-        mężczyźni: koszula, gacie, nogawice lub spodnie, buty, przeszywanica, nakrycie głowy, pasek, naczynia, sztućce, sakwa/kaletka/mieszek, torba.

 

 

3.    Każdy łucznik ma obowiązek posiadać: łuk, strzały, kołczan.

 

4.    Każdy lekkozbrojny ma obowiązek posiadać: przeszywanicę bojową.

 

5.    Każdy ciężkozbrojny powinien posiadać dodatkowo pełne uzbrojenie ochronne i zaczepne z ochroną głowy i szyi, tułowia rąk i nóg.

 

6.    Tancerze i osoby występujące w imieniu Bractwa na oficjalnych spotkaniach winny posiadać odpowiednie do stanu i sprawowanej godności szaty reprezentacyjne.

 

7.    Broni i sprzętu nie będącego naszą własnością używamy tylko i wyłącznie za zgodą właściciela.

 

8.    Każdy członek Bractwa używający sprzętu pożyczonego zobowiązany jest oddać go w stanie nienagannym i dodatkowo elementy ulegające korozji wyczyścić i zabezpieczyć przed jej powstawaniem poprzez natarcie olejem lub innym środkiem konserwującym.

 

9.    W przypadku zniszczenia zgubienia lub kradzieży pożyczonego sprzętu, użytkownik jest zobowiązany do jego odkupienia lub naprawy w ciągu 1 miesiąca od momentu jego uszkodzenia.

 

10.     Za każdym razem, kiedy mowa o uzbrojeniu, ma się na myśli repliki i sprzęty dopuszczalne w prawie polskim.

 

10.  Trening i rozgrzewka

 

1.    Wszyscy członkowie i kandydaci bractwa zobowiązani są do nauki tańca dworskiego.

 

2.    Wybór i forma rozgrzewki oraz sposób przeprowadzanie treningu zarezerwowany jest dla osoby wyznaczonej do jej przeprowadzenia.

 

3.    W czasie treningów wszyscy ćwiczący są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom prowadzącego.

 

 

4.    Na treningach szermierczych powinna znajdować się apteczka i osoba mająca podstawowe przeszkolenie medyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

5.    Trening łuczniczy odbywa się tylko w miejscu do tego wyznaczonym, do tarczy odpowiednio zabezpieczonej.

 

6.    Osoby nie będące łucznikami mogą strzelać z łuku jedynie za zgodą i pod kontrolą osoby doświadczonej.

 

7.    Celowanie i strzelanie w cel żywy jest surowo zabronione. Każde odstępstwo od tej reguły będzie karane usunięciem z Bractwa.

 

11.  Odpowiedzialność

 

1.    Każdy członek Bractwa jest zobowiązany dbać o powierzone mu mienie i chronić przed zniszczeniem, zgubieniem i kradzieżą.

 

2.    W interesie każdego członka Bractwa leży jak najwcześniej ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

12.  Finanse

 

1.    W razie potrzeby Rada Starszych może zarządzić pobieranie składek od członków Bractwa. Rada Starszych ustala wysokość w/w składek.

 

2.    Składki brackie wchodzą w skład budżetu Bractwa.

 

3.    Zaleganie ze składkami powyżej 3 miesięcy powoduje zawieszenie dłużnika w prawach członka Bractwa.

 

4.    Członkowie Bractwa uczestniczący w brackich imprezach komercyjnych otrzymują zwrot kosztów dojazdu.

 

 

5.    Pozostałe Pieniądze z brackich imprez komercyjnych wchodzą w skład budżetu Bractwa.

 

6.    Jeżeli organizator imprezy rekreacyjnej zapewnia uczestnikom zwrot kosztów dojazdu, ewentualne nadwyżki zasilają budżet Bractwa.

7.    Środki z budżetu Bractwa są dysponowane na wspólne potrzeby Bractwa decyzją Rady Starszych.

 

8.    W wypadku wyjazdu rekreacyjnego ze zwrotem kosztów dojazdu lub imprezy komercyjnej istnieje możliwość pobrania zaliczki na dojazd z budżetu Bractwa.

 

9.    Wszelkie dochody uzyskane z działalności bractwa, po odliczeniu kosztów własnych, przeznaczone są na jego działalność. W/w dochody przechowuje osoba wyznaczona przez Radę Starszych, która zobowiązana jest do okresowych rozliczeń przed Radą Starszych.

 

 

13.  Nagrody i Kary

 

1.    Uczestnictwo w turniejach, inscenizacjach, pokazach i innych imprezach należy traktować jako nagrodę za wypełnianie obowiązków wobec Bractwa.

 

2.    Dodatkowe nagrody przyznawane są przez Kapitułę za zasługi wobec Bractwa i całej braci rycerskiej.

 

3.    Przewodniczący Rady Starszych ma prawo udzielać nagan z wpisaniem do akt za czyny im podlegające (niewykonywanie lub wykonywanie niedbale poleceń, niesubordynacja, niedbałość o swój rynsztunek, lekceważenie bezpieczeństwa własnego i innych na treningach, złe zachowanie na imprezach lub turniejach itp.). Nagana ulega anulowaniu po upływie pół roku od jej nadania.

 

4.    Karne zawieszenie uniemożliwia członkowi wyjazdy na turnieje i imprezy.

 

5.    Szczególnie ciężkie przewinienia bądź brak poprawy po uprzednim zawieszeniu będą karane wydaleniem z szeregów Bractwa.

 

 

14.  Postanowienia Końcowe

 

1.    Szczególnie będą promowani ci członkowie Bractwa, którzy wyróżnią się wzorową postawą i zaangażowaniem.

 

2.    Każdy członek Bractwa może należeć do innych organizacji, partii lub zrzeszeń, jednak bez prawa łączenia swojej działalności w tych organizacjach z działalnością w Bractwie, chyba że Rada Starszych zadecyduje inaczej.

 

3.    Członkowie Bractwa, którzy ulegli wypadkowi i noszą bandaże lub inne widoczne medyczne dowody tego wydarzenia mają zakaz aktywnego uczestnictwa w turniejach, niezależnie od tego, gdzie i w jakich okolicznościach wypadek się zdarzył.

 

4.    Bezwzględnie zakazuje się używania narkotyków członkom Bractwa na imprezach brackich pod groźbą usunięcia z Bractwa.

 

5.    Podczas pokazów i turniejów zabronione jest nadmierne spożywanie alkoholu. Palenie tytoniu oraz używanie przedmiotów współczesnych nie może odbywać się miejscach publicznych.  (z wyjątkiem biesiad).

 

6.    Osoby, które bezpośrednio przed pokazem spożywały alkohol mają bezwzględny zakaz udziału w inscenizacjach oraz jakichkolwiek zmaganiach turniejowych.

 

Kontakt

E-mail: ryc.opa@wp.pl